پلتفرم خدمات مالکیت فکری آقای اختراع

پلتفرم خدمات مالکیت فکری آقای اختراع یک استارتاپ در شهر مشهد می باشد