نصب بسیاری از تجهیزات مخابراتی، اپتیکی، رادیویی، صوتی و .. در ارتفاع نیازمند حمل یک دکل و یا استفاده از مکانیزم هایتلسکوپی است که وزن سنگین و حجم بالایی دارند. حمل یک آنتن بلند برای ارتباط رادیویی یا یک پایه نور بلند برای یک تیم امداد ونجات بعضا نشدنی و غالبا با دشواری های زیادی همراه است. ایده ما مربوط به سازه ای سبک کامپوزیتی است، با حجم کم و قابلحمل در یک کوله پشتی و دارای استحکام مناسب که کاربر می تواند آن را در حالت جمع شده در یک کوله پشتی به سادگی حملکند و حالت باز شده ی آن یک تیوب بلند و با استحکام مناسب است.