عملیاتی کردن طراحی و ساخت کیت های آموزشی در رشته های رباتیک، کامپیوتر، زیست شناسی، نانو و ... (مزرعه فکر)