شرکت دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (کاموتک)

شرکت دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (کاموتک) یک شرکت در شهر ساری می باشد

استفاده از دود خروجی موتور برای تولید سرمایش - کیت دوگانه سوز موتورهای دیزل - تبدیل موتورهای دیزل زمینی و خودرویی به دیزل دریایی - سیستم پایش آماری شاخصهای عملکردی در موتورهای با سوخت گاز زیستی به منظور کاهش هزینه های بهره برداری