این شرکت در دی ماه 1388 تاسیس گردید و پس از پذیرش در مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (فروردین 1389)، از شهریور 1391 تاکنون در پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استقرار دارد.

اهداف وراهبردها: فعالیت در زمینه فناوریهای پیشرفته در حوزه انرژی از جمله: توسعه و تدوین دانش فنی ساخت پیلهای سوختی پلیمری (شامل هیدروژنی و الکلی) و اجزاء آن( مجموعه الکترود – غشاء ، کاتالیستها والکترود) الکترولایزرها- تولید هیدروژن- سیستمهای پیشرانه مستقل از هوا- ساخت دستگاه تست پیل سوختی، دستگاه تست باتری (نوع اول و نوع دوم) و دستگاه اندازه گیری هدایت غشاء (پلیمری و سرامیکی)- ساخت باتریهای Li-SOCl2