تولید بازی‌های متناسب با تلفن همراه بر مبنای اهداف آموزشی-فرهنگی برای مخاطب جوان و ایجاد درآمد با استفاده از تبلیغ و خرید درون برنامه ای