شرکت مهندسی شاهراه فناوری قرن(شفق)

شرکت مهندسی شاهراه فناوری قرن(شفق) یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
همزن حرارتی دیجیتال فراشفق مدل

610همزن حرارتی دیجیتال فراشفق مدل

700ترانس حفاظت کاتدی مدل

1005ترانس حفاظت کاتدی مدل 3010