خدمات و محصولات واحد فناور:
دستگاه اندازه گیری فیبرخام

دستگاه شبیه ساز هضم مواد خوراکی

دستگاه اندازه گیری تولید گاز

بلوس های خوراکی کند رهش