این شرکت با توجه به مجموعه خود توانسته در زمینه تولیدات مکانیکی شیمایی و محصولات کشاورزی اقدام موثری انجام دهد