شرکت سرآمدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس

شرکت سرآمدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

مکانیک (ساخت و تولید، سیالات و جامدات)
فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار)
الکترواپتیک و فتونیک