خدمات و محصولات واحد فناور:
سنسور سرعت PT و GG

مودم GSM/GPRSکولرهای صنعتی Heavy Duty

دیتالاگر ثبت پارامترهای الکتریکی شبکه برق

دیتالاگر حفاظت کاتدی