خدمات و محصولات واحد فناور:
حذف مواد معلق موجود در آب و فاضلاب

سیستم بیهوازی پیشرفته