خدمات و محصولات واحد فناور:
هاب و بلید

تلشکی

سیلندر مسدودکننده

روتور مکنده دود