هدف مجموعه سون لرن افزایش سطح کیفیت آموزش و ساختن راهی برای ورود دانشجویان به بازار کار تخصصی است

لقمان آوند

لقمان آوند

  • هم بنیان گذار