خدمات و محصولات واحد فناور:
دستگاه تست استحکام گندله پخته