سرویس دهی در شاینا بر مبنای نیل به حداکثر رضایتمندی مشتری بنا نهاده شده است. لذا این مجموعه با نگاه ویژه به کاربردی بودن خدمات، سعی در تغییر دادن دیدگاه و رویکرد سنتی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات دارد. در این راستا، نیازمندی های واقعی سازمان مشتری ارزیابی شده، و بهترین راهکار متناسب با نیاز و شرایط سازمان ارائه می گردد. مشاورین و کارشناسان شاینا با ارائه اطلاعات مستند و تشکیل جلسات توجیهی، مشتری را نسبت به آن راهکار پیشنهادی راهنمایی می نمایند. پس از تایید و توجیه کامل مشتری، در صورت تمایل وی راهکار پیشنهادی اجرا می شود. در راهکار اجرایی، همیشه اصل سرویس دهی با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه مد نظر است و شاینا ضمن رعایت دقیق استانداردهای مربوطه و اصول کاری، سعی در تحمیل کمترین هزینه به مشتری را دارد. به پاس حسن اعتماد شما، کلیه این خدمات رایگان است.
سرویس دهی از نظر شاینا نه پایان یک مسئولیت، که آغاز یک تعهد است. لذا شاینا پس از انجام خدمات، با آموزش پرسنل، بازدیدهای دوره ای ، پشتیبانی کامل از سرویس ها و به روز رسانی مداوم آنها، همواره در کنار شما خواهد بود.