این سامانه برای ارائه خدمات به شرکت های پخش مواد غذایی و بهداشتی ازیک طرف و و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها از طرف دیگر برای سفارش عمده کالاها طراحی شده است.

زهرا محمودی

زهرا محمودی

  • رییس هیات مدیره