خدمات و محصولات واحد فناور:
کامپیوترهای بدون فن

سرورهای ذخیره سازی انبوهسیستم آزمون

سرورهای کوچک پرسرعت دارای پورت فیبر

کلاستر محاسباتی