خدمات و محصولات واحد فناور:
دستگاه ثبات بدون کاغذ با صفحه نمایش 15 اینچ

دستگاه ثبات بدون کاغذ با صفحه نمایش 12.1 اینچ

دستگاه ثبات بدون کاغذ باصفحه نمایش 5.7 اینچ

دستگاه مبدل سیگنالهای RGB به VGA

دستگاه مبدل پورت سریالRS232 به RS485 ایزوله صنعتی

دستگاه مبدل پورت سریالRS232 به USB ایزوله صنعتی

دستگاه مبدل پورت سریالRS232 به RS422 ایزوله صنعتی

دستگاه مبدل پورت USB به RS485 ایزوله صنعتی

دستگاه مبدل پورت USB به RS422 ایزوله صنعتی

مدول جمع آوری اطلاعاتIDAQ 8UAI 8 کاناله ورودی آنالوگ یونیورسال غیر ایزوله

مدول جمع آوری اطلاعات DIOM4ترانسمیتر انواع سیگنال ترموکوپل، ولتاژ وRTD به یک خروجی میلی آمپر ایزوله

ایزولاتور وDuplicator انواع سیگنال mA،ترموکوپل،ولتاژو RTD به دو خروجی میلی آمپر ایزوله

ارتقاء نرم افزار دستگاههای ثبات بدون کاغذ مطابق با استاندارد ها در سایر دستگاه رقبای خارجی