خدمات و محصولات واحد فناور:
منوی الکترونیکی رستورانی بر بستر وای فای

سیستم نمایش محتوای آموزشی و خدمات الکترونیکی به بیماران