شرکت رهیافت سامانه آریا (سپهر دانایی ناوک)

شرکت رهیافت سامانه آریا (سپهر دانایی ناوک) یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
طراحی و ساخت دستگاه تشخیص محدوده دستگاه ایکس ری کامیونی