خدمات و محصولات واحد فناور:
آنالایزر کمیت سنجی آب 3 کاناله

دیتالاگر

ایستگاه باران سنجی خودکارسطح سنج رودخانه ای مجهز به دیتالاگروGPRS مودم و کنترل مرکزی

ایستگاه آب و هواشناسی مجهز به دیتالاگروGPRS مودم و کنترل مرکزی