خدمات و محصولات واحد فناور:
رابط برق خانگی

ست گلدان، قلک و تنگ ماهی

طراحی محصول/ طراحی محصولات مهندسی پزشکی