خدمات و محصولات واحد فناور:
کیف الکترونیک آریا

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

سیستم مدیریت گزارشات واحدهای بهره بردارینرم افزار کودک آریا