خدمات و محصولات واحد فناور:
داروی درمان ریفلاکس معده

داروی پیش گیری دراز مدت از عود میگرن

پیشگیری از دردهای دوران قاعدگی ( دیسمنوره )

بهبود اختلالات خلقی- جسمی قبل از قاعدگی PMS

داروی تنظيم سیکل و پلی منوره

بهبود دردهای سرطانی

بهبود علائم ترک اعتیاد

کاهش قند در بيماري دیابت

داروی بهبود خستگی و ناتوانی غير معمول

کپسول برای پیشگیری و درمان آفت دهانی

قطره بینی برای پیشگیری از سرماخوردگی

کيت اندازه گيري غلظت نيتريک اکسايد به روش گريس با استفاده از دستگاه الايزا ريدر

کبت اندازه گيري اکسيداسيون پروتئينها توسظ کربونيلاسيون با استفاده از دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري اکسيداسيون ليپيدها به روش MDA با استفاده از دستگاه الايزا ريدر

کيت ارزيابي فرگمنتيشن DNA به وسيله دي فنيل آمين با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري ظرفيت تام آنتي اکسيداني به روش FRAP با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري ظرفيت تام اکسيداني(پراکسيد هيدروژن) به روش FOX1 با دستگاه اسپکتروفتومتر

کيت اندازه گيري ظرفيت تام آنتي اکسيداني به روش DPPH با الايزا ريدر

کيت اندازه گيري فعاليت آنزيم گلوتاتيون اس ترانسفراز با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري فعاليت آنزيم کاتالاز با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري فعاليت سلولي با اندازه گيري ميزان گلوکز محيط کشت سلولي، با الايزا ريدر

کيت ارزيابی حيات سلولي به روش MTT با استفاده از دستگاه الايزا ريدر

کيت ارزيابی حيات سلولي به روش سولفورودامين B با دستگاه الايزا ريدر

کيت اندازه گيري کلاژن(شاخص کمي فيبروز بافتي)وهيدورکسي پرولين به روش اسپکتروفتومتري

کيت اندازه گيري ميزان فلاونوئيد تام با دستگاه اسپکتروفتومتر

داروی درد مفاصل اصطیراکسداروی درمان سنگ کلیه از نوع اگزالات کلسیم

داروی انحلال سنگ کلیه اسید اوریک و سنگ سیستین

نرم افزار آناليز تصاویر نیلو - ورژن 1 و 2سوسیس و کالباس گیاهی

پارچه محافظ در مقابل امواج راديوئی

استخراج کورکومینروغنهای گیاهی مشتمل بر 182 نوع روغن گیاهی