خدمات و محصولات واحد فناور:
سامانه پرداخت عملکردی (قاصدک)

سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی (باران)

سامانه ی لجستیک دارو

نسیم، سامانه ی مدیریت منابع انسانی