شرکت هوشمند توسعه راهبرد کوشا (توراکو)

شرکت هوشمند توسعه راهبرد کوشا (توراکو) یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
گجت نگهداری فضای سبز

گجت های گلخانه هوشمند

گجت مراقبت از گلها و گیاهان