خدمات و محصولات واحد فناور:
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت سازمانی

نرم افزار پورتال مشتریان