شرکت بینش پژوهان فن‏آور سپاهان

شرکت بینش پژوهان فن‏آور سپاهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
هزارافسان

مدیریت انرژی iot