خدمات و محصولات واحد فناور:
سیستم تحلیلگر سرمایه انسانی(سیستم جامع شناسایی و مدیریت استعداد)

سیستم تحلیلگر سرمایه انسانی (سیستم جامع ارزیابی عملکرد)

سیستم تحلیلگر سرمایه انسانی (سیستم جامع شناسایی کارآفرینان)

سیستم تحلیلگر سرمایه انسانی (سیستم مدیریت دانش)