خدمات و محصولات واحد فناور:
دمنوش هسته خرما

نان غنی شدهفیبر خوراکی

پودر هسته خرما