خدمات و محصولات واحد فناور:
پودر گوشت محلول در آبکیت سنجش پروتئین

کیت استخراج DNA

بررسی ژنوتایپینگ باکتری E.coli

بررسی تولید بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس آرئوس

بررسی اثر ضد باکتریایی تار عنکبوت

عصاره شیرین بیان و نانوذره آلومینیوم روی آئروموناس هیدروفیلا