شرکت دانش بنیان رویاي سبز آسپا، واقع در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان با تکیه بر دانش و توان علمی فارغالتحصیلان برتر دانشگاهی اقدام به بومی سازي و تولید انواع نهادههاي کشاورزي نموده است. توانایی اصلی شرکت فرمولاسیون و تولید انواع کودهاي مایع (سنتزي و ارگانیک) با ظرفیت تقریبی یک میلیون لیتر در سال در یک شیفت کاري ا ست. اثر بخ شی تمامی مح صولات شرکت، قبل از تجاري شدن و بعد از تایید واحد تحقیق و تو سعه، به صورت میدانی مورد بررسی قرار می گیرد. این شرکت از سال 1394 از طرف معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به عنوان یک شرکت دانش بنیان مورد تایید و حمایت آن نهاد قرار گرفته است.