خدمات و محصولات واحد فناور:
کود ورمی کمپوست وکرم ایزونیا فتیدا