شرکت خوراک سازان رشد اصفهان

شرکت خوراک سازان رشد اصفهان یک مرکز رشد و شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
غذای فلیک

قرصCo2

قرص چسبان به شیشه اسپیرولینا