خدمات و محصولات واحد فناور:
رنگ قرمز خوراکی طبیعی

رنگ زرد خوراکی طبیعی

رنگ نارنجی خوراکی طبیعی

طعم دهنده های طبیعی خوراکی پودری

امولسیون های طعمی غذایی بر پایه صمغ های بومی