خدمات و محصولات واحد فناور:
سوپر جاذب کشاورزی

تصفیه آب و پساب

حلال های خالص عشایی