خدمات و محصولات واحد فناور:
تولید گوشت مرغ بومی

تخم مرغ غنی شده