عرفی واحد فناور:
این شرکت در زمینه ی کشاورزی در راستای افزایش راندمان مزرعه ای گیاه زعفران فعالیت دارد. فروش کورم ( اصطلاح تخصصی پیاز زعفران )هایی با قابلیت گلدهی بالا و عاری از هرگونه بیماری و در همین راستا تلاش برای مکانیزه کردن کلیه مراحل کاشت تا فرآوری زعفران از فعالیت های این شرکت است.