خدمات و محصولات واحد فناور:
آنتی بادی ها

کیت وسترن

محیط کشت

مارکر پروتئینی