شرکت تحقیقات علوم مولکولی یاخته فناور اصفهان

شرکت تحقیقات علوم مولکولی یاخته فناور اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
LCL-Medium-Lbc