شرکت صنایع پتروشیمی دیاکو بین الملل ماهان اکسیر

شرکت صنایع پتروشیمی دیاکو بین الملل ماهان اکسیر یک شرکت در شهر اصفهان می باشد