مهندسی پزشکی کاردان بهبود نماینده انحصاری شرکت روشن رای سپاهان (RRS) در سال 1383  تأسیس و با چشم انداز  تولید تجهیزات و لوازم پزشکی شروع به فعالیت نمود. در این راستا  به منظور تحقق اهداف بلند مدت و نگرش مشتری مداری و رعایت الزامات قانونی خود ، موفق به دریافت استاندارد ISO 13485: 2003 و ISO 9001: 2008 شده است.
که در این راستا موفق به تامین نیاز داخل کشور و توسعه محصولات  و بهبود  خط تولید از نظر کمی و کیفی، بکارگیری دانش جدید در تولید محصولات، بهبود مستمر در رضایت مشتریان و ذینفعان و توسعه بازارهای داخلی شده است.