استارتاپ “پیورتک” از مهر ماه 1397 با طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی تولید غشاهای الیاف توخالی به صورت تماماً داخلی موفق به دستیابی به دانش ساخت و طراحی دستکاه شد. این محصول در مرکزی با سابقه بیش از 20 سال در صنعت تولید غشا و با دانش فنی کاملاً بومی در سنتز غشاهای پلیمری موفق به ساخت غشاهای الیاف توخالی برای مصارف پزشکی از جمله دیالیز خود و تصفیه آب گشت

از آنجایی که طراحی و ساخت دستگاه تولید غشاهای الیاف توخالی نیز با هکاری این مرکز صورت گرفته است، امکان تولید با هر قطر و ضخامتی نیز میسر گشته است

غشاهای ساخته شده در ارزیابی های انجام شده کیفیت مشابه و بهتر از نمونه های خارجی موجود را در حذف اوره، کراتین و آلبومین از خود نشان داده اند