خدمات و محصولات واحد فناور:
تولید محصولات پلیمری به روش شکل دهی چرخشی

گسگت های پرفشار