خدمات و محصولات واحد فناور:
کامپاونده و لفافه های حاوی ماده بازدارنده خوردگی در فاز بخار

پلی اتیلن واکس