خدمات و محصولات واحد فناور:
آبکاری ظروف بلوری

پوشش دهی ولوم های اجاق گاز