خدمات و محصولات واحد فناور:
نانو پودر ایتریا

بلور سزیم یدایدبوته های دما بالا

خدمات تف جوشی پلاسمای جرقه ای

بدنه خام سرامیکی با توزیع تخلخل نانومتری