خدمات و محصولات واحد فناور:
طراح تایل 20*20برای ساختمان

طراحی و ساخت ظروف آجیل خوری

طراحی و ساخت چندین نمونه نور آذین و لوستر

طراحی و ساخت چندین نمونه گلدان