اینووا موسسه ای است مشاوره ای که مبتنی بر دانش روز و تجربه های عملی ، روش های نوین، ابزارها و خدمات نرم و با تأکید بر خلاقیت و نوآوری به منظور رشد و توسعه و نوآور نمودن کسب و کارها و کاهش فاصله بین مراکز علمی و صنعتی و همچنین کاربردی کردن علوم در امور تولیدی و اجرایی با هدف توان آفرینی، دوام، ارتقاء و تعالی کسب و کارهای کشورو توانمند سازی رقابتی در کلاس جهانی، کارآفرینی وارزش آفرینی فعالیت می نماید.